راهکارها و تجربیات آموزشی : قسمت دوم
راهکارها و تجربیات آموزشی : قسمت دوم

راهکارها و تجربیات آموزشی برای آموزش اصولی کتاب خوانداری و نگارش در کلاس اول ابتدایی

-ویژگی های خط فارسی :

1 - خط فارسی دارای 32 حرف یا علامت یا شکل می باشد :

الف - ب- پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - ــّـ

2 - زبان فارسی دارای 29 واج (صدا) می باشد.

3 - سه مصوت کوتاه ( اَ  اِ  اُ  )

4 - سه مصوت بلند ( آ  ای   او )

5 - 23 صامت ( ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی )

6 - حروفی که هرکدام فقط یک صدا دارند.

(ب - پ - ج - چ - خ - د - ر - ژ - ش - ف - ک - گ - ل - م - ن )

7 - حروفی که چند شکل از آنها صدای یکسان دارند که 5 گروه هستند.

(ت=ط) (ث=ص=س) (ح=ه) ذ=ز=ض=ظ) (غ=ق)

8 - حروفی که برعکس ردیف 7 هستند ، هریک از آنها در مقابل چند صدا قرار می گیرند :

این حروف عبارتن از : ( و - ه - ی )

الف ) مثال برای «و»  :

گاو - ورزش (صدای صامت «و» )

دود - گردو (صدای مصوت «او» )

خوش - خود (صدای مصوت ــُـ )

نو - جو ( صدای مصوت «او» )

خویش - خواهش صدایی ندارند و خوانده نمی شوند ،چون از استثناها (واو معدله ) هستند.

ب ) مثال برای «ه» :

در کلمات : مه - به به - کوه - ماه (صدای صامت «ح=ه» )

در کلمات : خانه - نامه - کوزه - میوه - (صدای مصوت«ــِـ»)

پ ) مثال برای حرف «ی» :

در کلمات : سیب - قوری - سینی (صدای مصوت «ای»)

در کلمات : یک - سایه - چای ( صدای صامت «ی»)

توضیح : هر بخش از کلمات همیشه دارای یک مصوت است و این مصوت هم یا صدای اول و یا دومین صدای بخش است.

مثال : اَنار - سَبَد

-نام گذاری مصوت ها و صامت ها  در جدول حروف الفبای فارسی(نشانه ها):

1 - نام گذاری مصوت ها :

مصوت ها دو دسته هستند .

مصوت های بلند «آ  او   ای )      و     مصوت های کوتاه «اَ ـَـ  -  اِ ـِـ   -   اُ ـُـ »

الف)-مصوت های دو شکلی : «اَ ـَـ - اُ ـُـ - آ ا - او   و )

ا-مصوت «اَ» دارای دو شکل است «اَ» اول و « ــَـ» غیر اول . مثال :اَبر - دَریا

-مصوت «اُ » دارای دو شکل است «اُ» اول و «ـُـ» غیر اول  . مثال : اُردک -سُرخ

-مصوت «آ» دارای دو شکل است «آ» اول و «ا» غیر اول . مثال : آب - باران

-مصوت «او» دارای دو شکل است «او» اول و «و» غیر اول . مثال : او - پارو

ب) - مصوت های چهار شکلی (اِ ـِـ ـه ه  ، ایـ یـ ی ای )

-مصوت «اِ» دارای چهار شکل است : «اِ» اول - «ـِـ» غیر اول - «ـه» آخر چسبان - «ه» آخر تنها(غیرچسبان) مانند : اِمروز - کِتاب - خانه - میوه )

-مصوت «ای» دارای چهار شکل است : «ایـ» اول - «یـ» وسط - «ی» آخر و «ای » آخرتنها(غیرچسبان) مانند : ایران - سینی - زری - لانه ای

2 - نام گذاری صامت ها :

الف ) صامت های یک شکلی : ( د - ذ - ر - ز - ژ - ط - ظ - و ) 8 تا هستند که در هر جای کلمات بیایند به همین شکل نوشته می شوند.

ب ) صامت های دو شکلی : ( بـ ب - پـ پ - تـ ت - ثـ ث - چـ چ - حـ ح - خـ خ - سـ س - شـ ش - صـ ص - ضـ ض - فـ ف - قـ ق - کـ ک - گـ گ - لـ ل - مـ م - نـ ن - یـ ی ) 20 تا هستند که به صورت «آخر» و «غیرآخر» نام گذاری می شوند و اگر در آخر کلمه بیایند شکل «آخر» و اگر در وسط و یا آخر بیایند شکل « غیرآخر» نوشته می شوند.

پ ) صامت های چهارشکلی (عـ ـعـ ـع ع ،  غـ ـغـ ـغ غ  ، هـ ـهـ ـه ه) : که موقع خواندن به صورت «غیرآخر» - «وسط» - «آخر چسبان» - «آخر تنها»(غیرچسبان) می باشد. صامت های «ع - غ » با مصوت ها صدادار می شوند.

-واژه «روش» :

روش عبارت است از انتخاب راهی که بتواند ما را در کمترین مدت با توجه به امکانات موجود به هدف معین برساند.

-زبان فارسی : زبان رسمی کشورمان است . زبان وسیله ای است برای تفهیم و تفاهم و ایجاد ارتباط.

-لهجه : اختلاف تلفظ کلمات در بین مردم  مناطق یک کشور  را لهجه گویند.

گویش : در هر زبانی در محدوده ی  کاربرد خودش ، گونه های مختلفی است . این اختلاف را گونه را گویش می گویند.

رشد : به مجموعه تغییرات جسمی و روانی گفته می شود که در طول زندگی حاصل می شود.

انواع مختلف رشد :

1-رشد هوشی

2-رشد عاطفی (بارزترین نشانه رشد عاطفی ،آرامش خاطر و اعتماد به نفس است)

3- رشد جسمانی(سلامت حواس پنجگانه) خیلی مهم است.

تشریح رشد جسمانی :

الف) سلامت حس بینایی (بزرگترین منبع اطلاعات است : 73% )

ب) سلامت حس شنوایی (لازمه سخن گفتن ، شنیدن است  - شنیدن پیش نیاز است و اگر نشنود لال می شود : 11% )

ج) سلامت بویایی (بوی خوش - بوی بد :  5/3 % )

د) سلامتی حس لامسه (نرمی ، زبری :  5/1 % )

و ) سلامتی حس چشایی (مزه ها : ترشی ، شوری ، تلخی ، شیرینی :  1% )

-حروف غنّه : نشانه های «ن» و « م » را دماغی یا خیشو می گویند.

یعنی وقتی این نشانه ها را تلفظ می کنیم ، صدایشان از دماغ می آید.

در کلمات : نرمی - منبع (دماغ خود را بگیرید تا احساس نمایید.)

تهیه کننده مطالب : جناب آقای اسماعیل مرادپور ؛ مدرس استانی ارزشیابی کیفی-توصیفی و مدرس کارگاه اول ابتدایی )

نظر خودتان را در این باره ارسال نمایید

درباره ما
در راستای بهبود و ارتقای كیفیت آموزشی در مدارس چند پایه‌ی استان، بدین وسیله به استحضار کلیه‌ی همكاران به‌ویژه همكاران هم استانی و هم منطقه‌ای شاغل در مدارس چند پایه می‌رساند كه دبیرخانه‌ی كلاس‌های چند پایه‌ی استانی واقع در شهرستان نقده آماده‌ی دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و هرگونه مطالب، مقالات، گزارشات و یا مشكلات در تمامی زمینه‌ها (آموزشی و تربیتی) مربوط به كلاس‌های چند پایه جهت درج در وبلاگ آموزشی این دبیر خانه با مشخصات همكار ارسال كننده و یا پاسخگویی به مشكلات عدیده می‌باشد، لذا همكاران محترم می‌توانند با آدرس‌های ذیل ارتباط برقرار نموده و مطالب خود را ارسال و با مراجعه به وبلاگ از مطالب مندرج و یا ارسالی همكاران استفاده نمایند.
دسته بندی ها